Pravidlá používania

RozvozJedla

Článok I

Úvodné ustanovenia a definície

Tento dokument upravuje základné podmienky používania portálu a aplikácie RozvozJedla, ako aj vzájomné práva a povinnosti používateľov portálu (zákazníkov) a prevádzkovateľa portálu pri využívaní služieb, ktoré tento portál ponúka (ďalej len „podmienky“).

RozvozJedla

RozvozJedla je internetový portál, prípadne webová alebo mobilná aplikácia (ďalej len „portál“),  prostredníctvom ktorej používatelia (zákazníci) môžu on-line vyhľadávať a objednávať jedlá z ponuky reštaurácií, ktoré sú zverejnené na tomto portáli, spolu s donáškou tejto objednávky.

Prevádzkovateľ (portálu)

Prevádzkovateľom portálu je:

Obchodné meno:         Martina Hrvolová – SLUŽBY

Sídlo:                          Tuchyňa 314

IČO:                           54592160

DIČ:                           1073665813

Emailová adresa:        kontakt@rozvozjedla.sk

Tel. kontakt:               + 421 950 428 280

Používateľ (zákazník)

Používateľom portálu (zákazníkom) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby ponúkané prostredníctvom portálu, najmä on-line objednávanie jedál z ponuky reštaurácii zverejnených na portáli. Používateľom portálu môže byť len osoba staršia ako 16 rokov.

Reštaurácia 

Reštaurácia je podnikateľský subjekt poskytujúci stravovacie služby a rozvoz jedla, prípadne predaj iných tovarov, zverejnený na portáli, s ktorým prevádzkovateľ uzavrel zmluvu, na základe ktorej okrem iného koná ako sprostredkovateľ pri uzatváraní zmluvy o kúpe jedla a zmluvy o doručení jedla (ako sú definované nižšie).

Objednávka 

Objednávka je zoznam požadovaného jedla alebo tovarov reštaurácie, ktoré používateľ odosiela do reštaurácie prostredníctvom portálu, spolu s údajmi nevyhnutnými pre jej doručenie, a to najmä meno a adresa používateľa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na používateľa a pod.

Článok II

Podmienky používania
 1. Prostredníctvom tohto portálu používatelia môžu uzatvoriť zmluvu o kúpe jedla a jeho doručení, resp. o poskytnutí iných služieb s ktoroukoľvek reštauráciou zverejnenou na tomto portáli.
 1. Odsúhlasením týchto podmienok (napr. pri registrácii alebo odoslaní objednávky) dochádza medzi používateľom a prevádzkovateľom k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služby. Využívanie služieb portálu je možné výlučne so súhlasom používateľa s týmito podmienkami.
 1. Používateľ sa môže na portáli registrovať prostredníctvom telefónneho čísla. V prípade, ak chce zákazník objednávať prostredníctvom portálu jedlá, je registrácia na portáli povinná.  Bez registrácie nie je možné využívať portál na účel, na ktorý je primárne určený, t.j. objednávanie jedál z ponuky reštaurácií.
 1. Na základe zmluvy o poskytnutí služby môže používateľ  prostredníctvom portálu najmä uzatvoriť zmluvu o kúpe jedla s reštauráciou zverejnenou na portáli (ďalej len „zmluva o kúpe jedla“). Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách reštaurácii zverejnených na portáli. K uzavretiu zmluvy o kúpe jedla dôjde vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „dokončiť objednávku“ a následným potvrdením objednávky zo strany reštaurácie. Na základe zmluvy o kúpe jedla sa reštaurácia zaväzuje dodať používateľovi jedlo a používateľ sa zaväzuje za objednané jedlo zaplatiť. 
 1. Súčasne so zmluvou o kúpe jedla môže používateľ prostredníctvom portálu uzatvoriť s reštauráciou zmluvu o donáške jedla reštaurácie ( „zmluva o doručení jedla“). Službu donášky jedla reštaurácie (ďalej len „donáška jedla“) zabezpečuje reštaurácia prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo externých dodávateľov. O cene donášky je používateľ vždy vopred informovaný a je závislá od viacerých faktorov, napr. požadovanej vzdialenosti doručenia jedla, zvolenej reštaurácie, hodnoty položiek objednávky a pod. Na základe zmluvy o doručení jedla, ktorá je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky zo strany reštaurácie, sa reštaurácia zaväzuje dodať používateľovi jedlo objednané od reštaurácie v čase predpokladaného dodania jedla uvedeného v potvrdení objednávky a používateľ sa zaväzuje za dodanie jedla uhradiť cenu dodania jedla uvedenú a odsúhlasenú používateľom v procese objednávky. Používateľ odsúhlasením týchto podmienok v procese odsúhlasenia objednávky, zároveň vyjadruje výslovný  súhlas s poskytnutím služby donášky pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o doručení jedla). V zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. udelením tohto súhlasu používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy o doručení jedla.
 1. Prevádzkovateľ je na základe týchto podmienok, zmluvy o poskytnutí služby a na základe zmluvy s reštauráciou prijímať v mene príslušnej reštaurácie od používateľov platby kúpnej ceny za objednávky vrátane prípadnej donášky, vykonané online platobnou kartou cez platobnú bránu prevádzkovanú treťou osobou a následne vyúčtovať a uhradiť prijaté finančné prostriedky reštaurácii.


Článok III

Práva a povinnosti používateľa

 
 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov.
 1. Používateľ je pri registrácii alebo využívaní služby portálu bez registrácie povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 1. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie svojich používateľských údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 1. Používateľ nesmie využívať služby portálu k akýmkoľvek účelom, ktoré by boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito podmienkami. Používateľ nesmie služby portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom.
 1. Registráciou na portáli, ako aj vyplnením a odoslaním objednávky používateľ vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.
 1. Uzatvorením zmluvy o kúpe jedla vzniká používateľovi povinnosť zaplatiť za objednané jedlo a prevziať doručované jedlo, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú prijatím platby na účet prevádzkovateľa, ktorý prijíma platby v mene reštaurácie, prípadne na účet reštaurácie podľa zvoleného spôsobu platby. Uzatvorením zmluvy o doručení jedla vzniká používateľovi povinnosť zaplatiť za službu donášky, pričom cena za službu donášky sa považuje za uhradenú prijatím platby na účet prevádzkovateľa, ktorý prijíma platby v mene reštaurácie, prípadne na účet reštaurácie podľa zvoleného spôsobu platby.


Článok IV

Zodpovednosť za škodu. Zodpovednosť za vady a reklamácie

 
 1. Používateľ využíva služby portálu na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľa portálu ani za spôsob akým služby využíva. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné zneužitie služieb portálu používateľom alebo tretími osobami.
 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu.
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo kedykoľvek prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 
 1. Prevádzkovateľ negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých reštaurácii a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva alebo práv ochrany osobnosti, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli.
 
 1. Uzatvorením zmluvy o kúpe jedla a zmluvy o doručení jedla vzniká zmluvný vzťah a práva a povinnosti medzi používateľom a reštauráciou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe jedla a zmluvy o doručení jedla. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu jedál a služieb vrátane služby donášky poskytovaných reštauráciou. Akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u reštaurácie, od ktorej bolo jedlo, resp. iné služby objednané.
 
 1. Prevádzkovateľ oboznamuje používateľa o práve obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 1. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (zmluvy o doručení jedla) s prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu
   
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len používateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 1. Príslušným orgánom dozoru nad službami poskytovanými prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.


Článok V

Ochrana osobných údajov

 
 1. Používateľ odoslaním  objednávky cez portál poskytuje prevádzkovateľovi údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú obsiahnuté v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“, ktoré sú dostupné na tomto linku (doplniť odkaz na dokument). Používateľ registráciou na portáli, ako aj odoslaním objednávky je povinný zároveň potvrdiť, že sa s obsahom dokumentu „Zásady ochrany osobných údajov“ oboznámil.


Článok VI

Záverečné ustanovenia

 
 1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah používateľa a prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito podmienkami spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 1. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup používateľa na portál, pokiaľ svojím správaním porušuje tieto podmienky používania portálu alebo všeobecne záväzné platné právne predpisy.
 
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb. Upravené podmienky sa použijú na objednávky potvrdené odo dňa účinnosti zmenených podmienok.


V Tuchyni dňa 01.10.2023

Pridajte sa k našim členom

Zaregistrujte sa a získajte zľavu z každej objednávky

Prevádzkujete reštauráciu, donášku? Spolupracujte s nami