Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

pri používaní portálu RozvozJedla, aplikácie a prevádzkovaní našich webových stránok www.rozvozjedla.sk spracúvame niektoré Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. V tomto dokumente sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Vaše osobné údaje spracúvame a ich ochranu zabezpečujeme v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

1. Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutých osôb (Vás), a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. Údaje o nás, ako prevádzkovateľovi, ktorý spracúva vaše osobné údaje, sú nasledovné:

Obchodné meno:Martina Hrvolová - SLUŽBY

Sídlo: Tuchyňa 314

IČO: 54592160

DIČ: 1073665813

Emailová adresa: kontakt@rozvozjedla.sk

Tel. kontakt: + 421 950 428 280

(ďalej len „prevádzkovateľ").

2. Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov:

2.1 Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru v rámci tzv. predzmluvných vzťahov.

Osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 38 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

2.2 Spracúvanie osobných údajov v prípade vytvorenia účtu a jeho prevádzkovania

V prípade ak si chcete na našom portáli vytvoriť zákaznícky účet, je nutné, aby ste pri jeho založení vyplnili základné údaje o vašom účte. Tieto osobné údaje potrebujeme spracúvať za účelom vytvorenia a prevádzkovania vášho profilu na našom portáli, vrátane prihlasovania sa do profilu, sledovania stavu objednávok, spravovania profilu a pod. V prípade zadania údajov a vytvorenia účtu vám pridelíme jedinečný identifikátor, takzvané ID používateľa. Bez týchto údajov nie je možná identifikácia v našom systéme, a teda ani používanie profilu.

Osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, údaje o histórii objednávok, gps súradnice.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby (v prípade vytvorenia účtu a prihlasovania prostredníctvom účtu na inej platforme, napr. facebook, google a pod.).

2.3 Spracúvanie osobných údajov v prípade vybavovania objednávok:

Pokiaľ si prostredníctvom nášho portálu objednáte jedlo, prípadne aj jeho donášku, Vaše osobné údaje spracúvame na účel uzavretia a plnenia zmluvy o poskytnutí služby portálu, zmluvy o kúpe jedla, prípadne aj zmluvy o doručení jedla a plnenia záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv, alebo v súvislosti s nimi.

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli plniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, najmä prijať a zaevidovať Vašu objednávku, vybaviť objednávku, prijať platbu, zabezpečiť jej doručenie a pod.

Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok. Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o poskytnutí našich služieb. Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné, daňové a právne účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, súradnice, identifikátor zariadenia, IP adresa, údaje o histórii objednávok, platobné údaje v šifrovanej forme (platobné údaje sa neukladajú, okrem prípadov, kedy nám na to udelíte súhlas).

Osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej právnej povinnosti, článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby (v prípade súhlasu s uložením platobných údajov).

Vaše údaje budeme spracúvať najmenej po dobu trvania zmluvného vzťahu. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom portálu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov a vymáhania pohľadávok sa uchovávajú po dobu 10 rokov. V prípade spracúvania údajov na základe Vášho súhlasu, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu na ktorú nám bol súhlas udelený, resp. do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

2.4 Spracúvanie osobných údajov pre účely marketingu

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to zasielaním marketingových oznámení (napr. obchodných ponúk a newsletterov) prostredníctvom e-mailu.

Osobné údaje spracúvame v rozsahu: emailová adresa a identifikátor zariadenia.

V prípade zákazníkov, s ktorými sme v minulosti uzatvorili zmluvu alebo sa zaregistrovali, a ktorí výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu, prípadne identifikátor zariadenia, ktoré ste uviedli pri registrácii, prípadne pri objednávke, na zasielanie našich marketingových oznámení vlastných podobných tovarov a služieb, a to v súlade s ustanovením § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (tzv. priamy marketing). Marketingové oznámenia budeme zasielať vo forme emailu alebo notifikácie v mobilnom telefóne.

V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom linku uvedenom v zaslanom marketingovom oznámení alebo nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: kontakt@rozvozjedla.sk.

V prípade potenciálnych zákazníkov, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel len ak nám na to dáte súhlas. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa a článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby.

V prípade našich zákazníkov uchovávame osobné údaje 7 rokov po skončení zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

V prípade spracúvania údajov na základe Vášho súhlasu, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu na ktorú nám bol súhlas udelený, resp. do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Používanie súborov cookies

Na získanie údajov o návštevnosti našej webovej stránky, ako aj informácie o vyhľadávaniach na našej webovej stránke používame cookies. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

- Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

- Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

- Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

- Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstránenie-a-správa-súborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

- Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

- Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

- Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

- Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

3.Komu Vaše údaje poskytujeme

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu je potrebné poskytnúť niektoré Vaše osobné údaje spoločnostiam alebo iným osobám, s ktorými spolupracujeme, ktoré pre nás pracujú alebo nám pomáhajú s chodom nášho portálu a našich webových stránok, prípadne iným subjektom na základe zákona. Vaše údaje nikdy neposkytujeme neoprávneným tretím stranám. Vaše osobné údaje za žiadnych okolností nepredávame ani neprenajímame tretím stranám. K tomu nikdy nedôjde bez vášho výslovného informovaného súhlasu.

Spolupracovníci a poskytovatelia služieb

Našimi spolupracovníkmi sú najmä o reštaurácie zverejnené na našom portáli, s ktorými uzatvárate zmluvu o kúpe a doručení jedla. Prevádzkovateľ portálu poskytuje reštaurácii osobné údaje zákazníkov v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie objednávky, GPS súradnice a telefónne číslo za účelom riadneho poskytnutia služieb reštaurácie a doručenia objednávok zákazníkom.

Výber našich subdodávateľov a poskytovateľov služieb realizujeme aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov, pričom tieto subjekty, tzv. sprostredkovatelia sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky nariadenia a zákona. Medzi našou spoločnosťou a sprostredkovateľom bude uzatvorená zmluva, na základe ktorej bude sprostredkovateľ zaviazaný k povinnostiam v rámci zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

Tretie strany

Okrem sprostredkovateľov údajov spolupracujeme aj s tretími stranami, ktorým tiež odovzdávame vaše osobné údaje, ale nie sú však viazané našimi pokynmi. Ide napríklad o našich poradcov, právnikov alebo daňových poradcov, ktorí od nás získavajú vaše údaje na základe zmluvy a spracúvajú vaše osobné údaje z právnych dôvodov alebo na ochranu našich vlastných záujmov.

Orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné verejné orgány

V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo iným orgánom verejnej moci.

4.Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov (ďalej len „Úrad"), alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

4.1 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak takéto osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj ďalšie informácie o účele spracovania osobných údajov, kategórii spracovania, identifikácii príjemcu, ktorému majú byť osobnú údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, právo požadovať ochranu osobných údajov, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať ich spracúvanie, právo podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ďalej právo na zdroj osobných údajov ak neboli získané od Vás, informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Svoje práva môžete uplatňovať v zmysle zákona na základe žiadosti. Žiadosti môžete podávať elektronicky na e-mailovú adresu: kontakt@rozvozjedla.sk alebo písomne zaslaním na adresu miesta podnikania. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme informácie o spracúvaní osobných údajov a kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Pri opakovanom poskytnutí môžeme požadovať primeraný poplatok, ktorý zodpovedá administratívnym nákladom. Každú Vašu žiadosť budeme evidovať a poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môžeme v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, pričom o tejto skutočnosti Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o poskytnutie informácie iným spôsobom. Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti sme povinní do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na Úrad. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

4.2 Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných údajov.

4.3 Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo dosiahnuť bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a my sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

b) odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

c) namietate voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sme zverejnili osobné údaje a sme povinní ich vymazať v zmysle predchádzajúcich ustanovení, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

To neplatí, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d) namietali ste voči spracúvaniu a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V prípade obmedzenia spracúvania osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku, sa osobné údaje s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Ak ste dosiahli obmedzenie spracúvania podľa predchádzajúceho odseku, informujeme pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

4.5 Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve alebo ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

4.6 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia) alebo oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia) máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie lebo obhajovanie právnych nárokov.

4.7 Právo odmietnuť profilovanie

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou,

b) povolené právom Európskej únie alebo právom Slovenskej republiky,

c) založené na Vašom výslovnom súhlase.

4.8 Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Zároveň môžete odvolať súhlas aj nasledovnými spôsobmi:

a) elektronicky na e-mailovej adrese: kontakt@rozvozjedla.sk

b) telefonicky na tel. čísle: +421 950 428 280

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Medzinárodné prenosy osobných údajov

Vaše údaje spracúvame v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Medzinárodné prenosy osobných údajov nevykonávame.

6.Čo by ste ešte potrebovali vedieť

U nás nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

U nás nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované. K osobným údajom majú prístup iba oprávnené osoby.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese kontakt@rozvozjedla.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 950 428 280

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia dňa 01.10.2023.

Pridajte sa k našim členom

Zaregistrujte sa a získajte zľavu z každej objednávky

Prevádzkujete reštauráciu, donášku? Spolupracujte s nami