Podmienky používaniaKaždý užívateľ sa zaväzuje pri používaní systému RozvozJedla.sk dodržiavať nasledovné podmienky:

- všetky údaje potrebné pre dokončenie objednávky sú pravdivé
- registrovaný užívateľ súhlasí s odoberaním noviniek na jeho email
- všetky služby RozvozJedla.sk bude používať výlučne na to, na čo boli určené
- po registrácii vykoná všetky kroky k tomu, aby jeho prihlasovacie údaje nemohli byť zneužité tretími osobami
- každý užívateľ bude zaregistrovaný iba raz, aj v prípade že vlastní viac mobilných telefónov


Hodnotenie donášky:
- zakazuje sa hodnotiť donášku spôsobom, ktorý neúmerne zvýši rating niektorej reštaurácie na úkor iných bez zjavných a objektívnych dôvodov
- zakazuje sa dávať nízke hodnotenia podnikom s úmyslom poškodiť ich meno na úkor inej reštaurácie


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 19.09.2010 a končia dňom vydania nových Podmienok používania.